Zesde Algemene Ledenvergadering van DPHCN 12 april 2021 aanvang 19:30 uur (online inloggen vanaf 19:15uur)
Alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden die zich vooraf hebben ingeschreven voor de vergadering.
Deze Algemene Leden Vergadering wordt online georganiseerd via het platform Zoom

01: Opening door de voorzitter van DPHCN Henk Kamperman

02: Vaststellen aantal stemgerechtigden.

03: Notulen ledenvergadering 22 januari 2019 te Veenendaal

04: Ingekomen stukken en mededelingen

05: Jaarverslag van het bestuur

06: Jaarverslag van de penningmeester periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019

07: Jaarverslag van de penningmeester periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020

09: Verslag van de kascommissie

10: Decharge bestuur

11: Verkiezing kascommissie en een reserve lid kascommissie

10: Vaststellen van de begroting 2020 en 2021

11: Jaarverslag commissie fokkerij-zaken

12: Jaarverslag redactie commissie

15:Bestuursverkiezing; Aftredend: Kristien Kroezen en Edwin Poppelaars; beiden niet herkiesbaar.
Verkiesbaar: Marjo Timmer en Fokke Glastra van Loon; tegenkandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk 5 dagen voor de vergadering gesteund door minimaal 10 leden.

16: Statutenwijziging *)

17: Beantwoorden binnengekomen vragen. **)

18: Rondvraag

19: Sluiting

*) De feitelijk wijzigingen zijn in de nieuwsbrief maart 2021 aan al onze leden verzonden.

**)Er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen aan zowel bestuur als commissies voorafgaand aan de vergadering.
Deze vragen kunt u sturen per e-mail naar info@dphcn.nl en zullen zover het mogelijk is beantwoord worden bij punt 17 van de agenda.

Insturen van de vragen kan uiterlijk  tot en met 10 april 2021.

Let op; de aanmelding voor deelname aan de ALV sluit om 23:59 uur op 10 april 2021

Aanmelden ALV