Zevende Algemene Ledenvergadering van DPHCN 14 maart 2022 aanvang 19:30 uur in De Basiliek te Veenendaal
Alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden die zich vooraf hebben ingeschreven voor de vergadering.

01: Opening door de voorzitter van DPHCN Henk Kamperman.

02: Vaststellen aantal stemgerechtigden.

03: Notulen ledenvergadering 12 april 2021 digitaal gehouden via Zoom.

04: Ingekomen stukken en mededelingen.

05: Jaarverslag van het bestuur.

06: Jaarverslag redactie commissie.

07: Jaarverslag commissie fokkerij-zaken.

08: Jaarverslag van de penningmeester periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

09: Verslag van de kascommissie.

10: Decharge bestuur.

Pauze

11: Verkiezing kascommissie en een reserve lid kascommissie.

12: Vaststellen van de begroting 2022.

13: Behandeling van ingekomen stukken en beantwoorden van binnengekomen vragen. *)

14 Rondvraag.

15: Sluiting.

*) Er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen aan zowel bestuur als commissies voorafgaand aan de vergadering. Het bestuur behoudt zich het recht voor ingebrachte vragen en/of agenda punten, die tijdens de vergadering worden ingebracht en vragen om een gedetailleerd antwoord, door te schuiven naar de volgende ledenvergadering.

Deze vragen kunt u sturen per e-mail naar info@dphcn.nl Deze zullen gemeld worden bij punt 04 en zover het mogelijk is beantwoord worden bij punt 13 van de agenda.
Insturen van de vragen kan uiterlijk tot en met 01 maart 2022.

Let op; de aanmelding voor deelname aan de ALV sluit om 23:45 uur op 01 maart 2022

Aanmelden ALV