Vijfde Algemene Ledenvergadering van DPHCN 22 januari 2019 aanvang 19:30 uur (zaal open 19:00 uur)
Alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden.
Adres : Wiltonstraat 56 3905 KW Veenendaal de”Basiliek” www.basiliekveenendaal.nl

1: Opening door de voorzitter van DPHCN Henk Kamperman

2: Vaststellen aantal stemgerechtigden.

3: Notulen ledenvergadering 22 januari 2018 te Veenendaal

4: Ingekomen stukken en mededelingen

5: Jaarverslag van het bestuur

6: Jaarverslag van de penningmeester periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018

7: Verslag van de kascommissie

8: Decharge bestuur

9: Verkiezing kascommissie en een reservelid kascommissie

10:Voorstel contributie, verhoging met € 2,50 per jaar voor leden in combinatie met invoering korting € 2,50 per jaar bij automatisch incasso.

11:Vaststellen van de begroting 2018

12:Jaarverslag commissie fokkerij-zaken

13:Jaarverslag redactie-commissie

14:Verslag evenementen

15: Activiteiten 2019

16:Bestuursverkiezing: Aftredend Joost Wegink, herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich melden 5 dagen voorafgaande aan de ALV gesteund door tenminste 10 leden.

17: Beantwoorden binnengekomen vragen.

18: Rondvraag

19: Sluiting

  1. Dogs Global, de stand van zaken door Pieter Oliehooek

Er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen aan zowel bestuur als commissies voorafgaand aan de jaarvergadering.
Deze vragen kunt u sturen per mail naar info@dphcn.nl en zullen zover het mogelijk is beantwoord worden bij punt 17 van de agenda.

Zaal open vanaf 19:00 uur.