Algemene Leden Vergadering (ALV)

jan

22

Tijd: 19:30 (zaal open vanaf 19:00)
Locatie: De Basiliek

Graag nodigen wij al onze leden en gezinsleden uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden in De Basiliek, Wiltonstraat 56 te Veenendaal. Alleen toegankelijk voor leden en/of gezinsleden van onze verenging.

Agenda:

1: Opening door de voorzitter van DPHCN Henk Kamperman

2: Vaststellen aantal stemgerechtigden.

3: Notulen ledenvergadering 25 januari 2017 te Veenendaal

4: Ingekomen stukken en mededelingen

5: Jaarverslag van het bestuur

6: Jaarverslag van de penningmeester periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017

7: Verslag van de kascommissie

8: Decharge bestuur

9: Verkiezing kascommissie en een reservelid kascommissie

10:Vaststellen van de begroting 2018

11:Jaarverslag commissie fokkerij-zaken

12:Jaarverslag redactie-commissie

13:Verslag Animal Event en wandeling.

14: Activiteiten 2018

15:Bestuursverkiezing: Aftredend Edwin Poppelaars herkiesbaar.
Aftredend Kristien Croezen herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen zich melden 5 dagen voorafgaande aan de ALV
gesteund door tenminste 10 leden.

16: Beantwoorden binnengekomen vragen.

17: Rondvraag

18: Sluiting

Er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen aan zowel bestuur als commissies voorafgaand aan de rondvraag.
Deze vragen kunt U sturen per mail naar info@dphcn.nl en zullen zover het mogelijk is beantwoord bij punt 16 van de agenda.

Zaal open vanaf 19:00 uur