Online ALV

Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Op 12 april 2021 organiseren we een Online Algemene Ledenvergadering.

Deelname (alleen voor leden en gezinsleden) kan door aanmelden via de aanmeld knop. Om aan te melden dient u eerst in te loggen. Bent u lid maar heeft u geen inloggegevens. Registreer u dan als nieuwe gebruiker. Aan niet leden worden geen inloggegevens verstrekt.

Gezien het bijzondere karakter van de vergadering worden slechts de primaire zaken aan de orde gebracht.

01: Opening door de voorzitter van DPHCN Henk Kamperman

02: Vaststellen aantal stemgerechtigden.

03: Notulen ledenvergadering 22 januari 2019 te Veenendaal

04: Ingekomen stukken en mededelingen

05: Jaarverslag van het bestuur

06: Jaarverslag van de penningmeester periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019

07: Jaarverslag van de penningmeester periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020

09: Verslag van de kascommissie

10: Decharge bestuur

11: Verkiezing kascommissie en een reserve lid kascommissie

10: Vaststellen van de begroting 2020 en 2021

11: Jaarverslag commissie fokkerij-zaken

12: Jaarverslag redactie commissie

15:Bestuursverkiezing; Aftredend: Kristien Kroezen en Edwin Poppelaars; beiden niet herkiesbaar.
Verkiesbaar: Marjo Timmer en Fokke Glastra van Loon; tegenkandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk 5 dagen voor de vergadering gesteund door minimaal 10 leden.

16: Statutenwijziging *)

17: Beantwoorden binnengekomen vragen. **)

18: Rondvraag

19: Sluiting

*) De feitelijk wijzigingen zijn in de nieuwsbrief maart 2021 aan al onze leden verzonden.

**)Er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen aan zowel bestuur als commissies voorafgaand aan de vergadering.
Deze vragen kunt u sturen per e-mail naar info@dphcn.nl en zullen zover het mogelijk is beantwoord worden bij punt 17 van de agenda.

Inschrijven
Go to Top