Regler

Nedan hittar du den kontinuerliga texten till de interna regler som skall godkännas av styrelsen i Nederländerna av vår ras klubb Drentsche Spaniels Club Nederland som definieras i vår allmänna Kynologisch Medlemmar möte i Drentsche Partridge Dogs Club Nederland i Woudenberg den 02 juli 2014

Enligt artikel 1. Medlemmar antagning
De som vill föreslå någon som medlem av sammanslutningen skall i sitt skriftliga förslag ange namn, adress, post nummer, bosättnings ort och en kort Merit förteckningar för den tilltänkta personen.

Artikel 2: ordförande
Ordföranden leder styrelsemötena och de allmänna mötena i vilka han ordnar de ärenden som ska behandlas vid stämman. Han ser också till att stadgarna och arbets ordningen upprätthålls. Han ger ordet och har rätt att ringa vilken talare som helst eller att ta ordet. I avsaknad av ordföranden och dennes ställföreträdare skall stämman sörja för sin ordförande.

Artikel 3: sekreterare
Sekreteraren bär ut korrespondensen av anslutningen och sparar kopierar av den. Han, eller en ta minuter lista som skall påpekas av styrelsen, skall registrera från handlas i administrativa och medlemmar mötes protokoll, som undertecknas av ordföranden och sekreteraren efter godkännande. Sekreteraren skall föra en närvaro förteckning över de ledamöter som är närvarande vid mötena. Var och en av de medlemmar som är närvarande vid mötena är skyldig att underteckna dem. Sekreteraren säkerställer avsändning av all kallelse för alla styrelse-och medlems möten och kan hålla en inledande lista, på vilken den tillsammans och införa medlemmen är tvungna att underteckna. Varje år skall han sammanställa en rapport om förenings årets verksamhet under det aktuella kalender året. Rapporten ska tas upp vid års stämman efter godkännande av styrelsen och för dess räkning. Sekreteraren har ansvaret, omsorgen och ledningen över förenings arkiven. I avsaknad av sekreteraren, hans ställföreträdare skall fungera som sådan.

Artikel 4: kassör
1.De kassör är mot styrelsen ansvarar för medel i föreningens år under hans avgång. Åter betalning av bidragen och alla andra inkomster anförtros honom. I avsaknad av kassör, är hans uppgifter iakttas av en andra kassör eller en utsedd annan styrelse ledamot. Kassör skall ha styrelsens godkännande för att åta sig åtaganden eller att göra utgifter, vars värde överstiger ett belopp som skall bestämmas av styrelsen. Han är ansvarig för korrekt skötsel av bokföringen och korrekt förvaltning av fonderna för föreningens år och rapporter årligen, på uppdrag av administrationen, om den ekonomiska situationen. Vid års mötet presenterade han för styrelsens räkning en budget för antagande. Han skall på styrelsens vägnar ta full hänsyn till det föregående årets inkomster och utgifter. Den skriftliga rapporten och yttrandet från finans utskottet och godkännandet av bolags stämman anses vara ansvars frihet för kassör under det gångna året. Finans utskottet, efter eget gottfinnande, men minst två gånger per kalender år, utför en kontroll och övervakar den anständiga förvaltningen av räkenskaperna och förvaltningen. Medlems administrationen är ansvarig inför kassör.
2. Finans utskottet är alltid behörigt, antingen på styrelsens begäran eller på eget initiativ, för att upprätta en interimsutredning. En interimistisk undersökning skall i varje fall inledas när en avgående kassör överför räkenskaperna och kontanter och värden till sin efterträdare.

Artikel 5: korrespondens
Alla handlingar i föreningen eller styrelsen skall undertecknas av sekreteraren, i den mån inget annat krävs enligt lag. Detta utesluter den finansiella korrespondens, som undertecknas av kassör, samt korrespondens av de kommittéer som inrättats av styrelsen.

Artikel 6: kommissioner
1. Styrelsen har befogenhet att inrätta provisioner eller att samar beta med andra sammanslutningar för att delta i provisioner. En styrelse ledamot kan företrädas i dessa kommittéer. Styrelsens ledamöter skall årligen informeras till General församlingen.

2. Styrelsen skall upprätta följande ständiga kommittéer:
A. Avels kommittén
B. Kommunikations utskottet
C. Verksamhet kommittén
D. Finans utskottet
De ständiga kommittéernas sammansättning, uppgifter och arbets sätt fastställs i motsvarande förordningar för utskotten.

Artikel 7: uppsägning av funktion
Styrelse ledamöter och andra tjänstemän (t. ex. kommissions ledamöter) är skyldiga att vid slutet av sin tjänstgöring ha alla de sammanslutningar som de har mottagit och/eller utarbetat under sitt uppdrag samtidigt, men Senast inom två veckor, till en av de kvarvarande eller efterföljande styrelse ledamöterna eller kom missionärerna.

Artikel 8: Bestuursbesluit
VID styrelsesammanträden kan beslut fattas endast om mer än hälften av styrelse ledamöterna är närvarande. I brådskande fall fattar direktionen alla nödvändiga beslut enligt skyldigheten att vara ansvarig vid nästa sammanträde i hela styrelsen.

Artikel 9: bidrag
Bidraget skall utbetalas årligen före den 1 mars på ett sätt som styrelsen bestämmer. Förfallna betalnings förpliktelser ökas med administrations kostnader. Nya medlemmar är skyldiga att betala en avgift för administrations avgifter. Storleken på detta belopp skall bestämmas årligen av bolags stämman.

Artikel 10: uppsägning eller Dismay medlemskap
Styrelsen har rätt att avsluta medlemmens medlemskap efter två påminnelser på grund av obetalda avgifter. Medlemmen får inte godkännas som medlem av sammanslutningen förrän de förfallna beloppen och kostnaderna för påminnelsen har betalats.
Till bestått av medlemskap, som har beslut ATS på ett skriftligt förslag av styrelsen eller minst tio ledamöter på bolags stämman, får inte föras innan den berörda ledamoten har givits möjlighet att styrelsemöte , i närvaro av presentatörerna, att försvara. Beslutet i detta syfte kräver två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna. Beslutet ska också avgöra om offentliggörandet på kynologische-sidorna kommer att genomföras. Varje utvisning måste föras till styrelsen inom 8 dagar.

Artikel 11: berättigande (ex-) medlemmar
Medlemmar, och de som har upphört att vara medlem i föreningen, får aldrig göra anspråk på sina ägodelar.

Artikel 12: möten på dag ordningen
1.De General församling kan inte fatta beslut om ett ämne, som inte är tydligt definierat i föredragnings listan som den punkt på föredragnings listan som skall diskuteras.
2. I skrivelser som riktas till General församlingen kommer nästa bolags stämma att informeras i diskussionen om punkten "dokument som kommer in" i dag ordningen. De är inte föremål för överläggningar om de inte anges separat som Agenda poster som ska behandlas eller är knutna till en annan punkt på dag ordningen.
3. varje medlem får yttra sig vid ett möte på en dag ordnings punkt högst två gånger, utom med ordförandens eller bolags stämmans medgivande.
4. Varje medlem av röst rätten kan lägga fram ett förslag till sammanträde. Ett sådant förslag gäller det sätt på vilket föredragnings listan eller föredragnings listan diskuteras.
5. Varje röstande medlem kan lägga fram ett klart definierat förslag till möte om en punkt på dag ordningen. Förslaget är endast föremål för överläggningar om det stöds av minst fyra andra röstberättigade ledamöter.
6. Varje röstande medlem kan lämna in en ändring till huset. Ett ändrings förslag innehåller ett tydligt definierat förslag om att ändra ett förslag som står på föredragnings listan. Ändrings förslaget är bara en fråga om överläggningar om det stöds av fyra andra ledamöter som röstar i kammaren.
7. Varje röstande medlem kan lämna in en motion till huset. En motion innehåller ett klart definierat förslag om att döma eller begära. Förslaget är bara en fråga om överläggningar om det stöds av minst fyra andra röstberättigade ledamöter närvarande. En motion som inte hänför sig till en viss punkt på dag ordningen kan komma att ställas till frågan.
8. Om en antagen rörelse ber styrelsen att göra något eller lämna den, inklusive beslut, att styrelsen skall beakta vid nästa styrelsemöte och fatta sitt beslut så snart som möjligt. Om styrelsen beslutar att inte följa förslaget, är det obligatoriskt att nämna ämnet på föredragnings listan för nästa bolags stämma som föredragnings lista som ska behandlas.
9. Varje röstande medlem som önskar se ett visst ämne vid ett styrelsemöte kan, minst två veckor före styrelsemötet, lämna in en skriftlig och motiverad diskussion om ämnet.
10. Varje röstande medlem kan lämna in en agenda post sex veckor före bolags stämman.

Artikel 13: tillsammans
Varje ledamot och heders ledamot av Europa parlaments ledamoten har möjlighet att introducera en person till möten och möten efter det att ordföranden har godkänts. Den som använder sig av denna möjlighet kan vara skyldig att skriva under på en introduktions lista och åtar sig alla skyldigheter som åligger dem. Det går inte att införa geroyeerde-medlemmar och avvisade kandidat medlemmar.

Artikel 14: Club Magazine Drenten vänner
Drenten Friends är det officiella organet i Drentsche Spaniels Club Nederländerna det är utfärdat av kommunikations utskottet och ligger under styrelsens ansvar. Alla medlemmar har rätt att få nyhets brevet.

Artikel 15: andra förordningar
Bolags stämman får fastställa regler som reglerar särskilda ämnen, såsom avels politiken inom föreningen. En särskild förordning får antas på styrelsens eller tio ledamöters rekommendation.

Artikel 16: offentlighet
1. medlemmar får inte använda namnet och/eller logo typen för Drentsche Partridge dog Club Nederland utan skriftligt tillstånd från styrelsen.
2. Medlemmarna har inte befogenhet att ge intryck till tredje man att de företräder föreningen, såvida de inte är en del av styrelsen eller uttryckligen bemyndigats av styrelsen.

Artikel 17: ändring av de interna reglerna
Ändring av dessa regler kan endast beslutas vid en bolags stämma eller vid extraordinära ledamöter som sammanträder med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Ändringar skall göras först efter styrelsens godkännande.

Artikel 18: oförutsedda omständigheter
I samtliga fall där lagen, bolags ordningen, arbets ordningen eller andra bestämmelser inte föreskriver eller i händelse av tvist rörande tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning, skall styrelsen, i andra fall Bolags stämma.

Artikel 19: uppförandekod
Varje medlem måste överensstämma med målen för Drentsche Spaniel Club Nederland och kommer varken föreningen eller de medlemmar som är anslutna till den, antingen muntligt eller skriftligt, inklusive e-post, för a, etc. Misskreditera. Styrelsen ska ha rätt att vidta lämpliga åtgärder för detta ändamål.

Sålunda antas av General medlemmarna sammanträde i Drentsche Spaniels Club Nederland den 02 juli 2014 i Woudenberg

På uppdrag av detta

J.H. Kamperman, ordförande och M. äldster, sekreterare