Stadgar

Nedan hittar du texten till DPHCN stadgar som anges i konceptet vid grundandet möte D.D. 02 juli 2014

Stadgar

Namn, plats och varaktighet

I artikel 1

 1. Föreningen bär namnet: Drentsche Partridge dog Club Nederland (DPHCN).
 2. Det ligger i Bennekom kommun i Ede.
 3. Föreningen har förts in på obestämd tid.

Syfte och resurser

I artikel 2

 1. Föreningens syfte är att:
 2. Bevarande och förbättring av Drentsche Partridge dog, dess karaktär, jaktens egenskaper och utseende, enligt definitionen i ras standarden för ovannämnda sort av Fédération Cynologique Internationale (FCI),
 3. Främja hälsa och välbefinnande för hundar som tillhör denna ras och förebygga och bekämpa ärftliga och/eller andra brister inom dessa sorter;
 4. Att främja kontakten mellan uppfödare, ägare, jägare, jägare och andra älskare av denna ras.
 5. Syftet är att uppnå detta mål genom att:
 6. Hålla möten och anordna föreläsningar;
 7. Anordna utbildningar, kurser och examina;
 8. Anordna utställningar, klubb matcher;
 9. Anordna fält tävlingar som allmänt avsedda

Regler för fält konkurrens;

 1. Anordnande av fågel hunds prov, konstruktions prov och andra tävlingar inom området arbete med hundar och andra aktiviteter som bidrar till målen för
 2. Association

 3. Tillhandahålla information om inköp, hållande, avel och
 4. Höjning av Drentsche Partridge dog;

 5. Utarbeta planer för att främja hälsan hos de
 6. Hundar som tillhör denna ras samt kontroll av ärftliga och/eller andra defekter inom dessa sorter och åtgärder för att genomföra dessa planer.

 7.  Registrering av resultat av undersökningar av hundar som tillhör denna sort med avseende på förekomst av ärftliga avvikelser och möjligheten att vidarebefordra anlag till avkomman, för ändamålet. I syfte att ansvara avel av Drentsche Spaniel, att tillhandahålla och offentliggöra uppgifter från denna registrering till tredje part;
 8.  Deltagande i samråden inom den organiserade kynologien;
 9.  Att främja bevarandet av en kompetent
 10. Domare kåren;

  1.  Utfärdande av ett nyhets brev eller en klubb tidning;
  2.  Allt som kan vara till tjänst för målet

  I den mån detta inte har handlat i strid med lagen, stadgar, förordningar och lagenliga beslut av styrelsen i Kynologisch område i Nederländerna, som ligger i Amsterdam, nedan kallad:

  "Styrelsen".

  Förhållande till styrelsen

  I artikel 3

  1. Föreningen erhåller sina rättigheter enligt stadgarna, rättegångs reglerna och andra föreskrifter i styrelsen och förbinder sig utan förbehåll att följa dessa stadgar, förordningar och lagligen fattade beslut av styrelsen.
  2. Föreningen godtar utan förbehåll jurisdiktionen i tvist kommittén för Kynologie och disciplin nämnden för Kynologie, vilket framgår av stadgarna och styrelsens interna föreskrifter.
  3. Eftersom föreningen, i egenskap av styrelse ledamot, lyder under styrelsens stadgar och föreskrifter och de beslut som fattas av styrelsens organ, hålls föreningens medlemmar i samma ordning som styrelsen.
  4. Sammanslutningen skall ha befogenhet att ålägga styrelsens ledamöter förpliktelser, med beaktande av samtliga bestämmelser i associeringen med avseende på styrelsen i enlighet med bolags ordningen och bestämmelserna i styrelsen. skall vara medlemmarnas förpliktelser direkt gentemot styrelsen i den mening som avses i artikel 46, bok 2 i civil lagen.

  Förenings året

  I artikel 4

  Förenings året sammanfaller med kalender året.

  Medlemmar och donatorer

  I artikel 5

  Föreningen vet:

  1. Ordinarie ledamöter;
  2. Familje medlemmar;
  3. Ungdoms medlemmar;
  4. Heders ledamöter
  5. Givare.

  Ordinarie ledamöter

  I artikel 6

  1. Ordinarie ledamöter är fysiska personer som har fyllt arton (18) år och som är antagna som sådana.
  2. Ordinarie ledamöter har alla rättigheter och skyldigheter som lagen och dessa stadgar tilldelar och/eller ålägger medlemmarna.

  Familjemedlemmar

  I artikel 7

  1. Familje medlemmar är fysiska personer som har fyllt arton (18) år, tillhör familjen eller hushållet till en ordinarie medlem, som är bosatta på samma post adress som medlemmen och som accepteras som sådana.
  2. Familje medlemmar har alla de rättigheter och skyldigheter som är knutna till medlemskapet, men de får inget nyhets brev eller en klubb tidning och betalar ett reducerat bidrag
  3. En familje medlem ska vara juridiskt medlem med verkan från och med året efter det år då den ordinarie medlemmen vars familj eller hushåll upphör att vara medlem. Om en familje medlem lämnar namn på hushållet eller hushållet kan styrelsen – oavsett om det sker på begäran eller inte – omvandla hushålls medlemmens medlemskap till en ordinarie medlem.

  Ungdoms medlemmar

  I artikel 8

  1. Ungdoms medlemmar är fysiska personer som ännu inte har fyllt arton (18) år och som är antagna som sådana.
  2. Juvenila medlemmar kan endast tillåtas med skriftligt tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare.
  3. Ungdoms medlemmarna har rätt att delta i möten men har inte röst rätt och kan inte utses till styrelse ledamot eller heders ledamot. De betalar en reducerad medlems avgift men får ett nyhets brev eller en klubb tidning
  4. Ett jeugdlid blir juridiskt ordinarie medlem eller familje medlem med verkan från och med året efter det år då han/hon har fyllt arton (18) år.

  Heders ledamöter

  I artikel 9

  1. Heders medlemmar är fysiska personer som har gjort sig mycket meriterande för föreningen eller rasen och har utsetts som sådana.
  2. Heders ledamöter skall utses av bolags stämman på förslag av styrelsen eller genom ett skriftligt förslag om minst tio (10) röstberättigade ledamöter med en majoritet på minst två/tredjedelar (2/3e) av de avgivna rösterna. De har röst rätt och betalar inte avgifter.
  3. Om en ordinarie medlem eller familje medlemmar utses till heders medlem skall han, från och med dagen efter mottagandet av utnämningen, vara ordinarie ledamot eller husman.

  Givare

  I artikel 10

  1. Donatorer är fysiska eller juridiska personer, som stöder föreningen med ett årligt bidrag eller gåva på en gång, och accepteras som sådana.
  2. Givarna har inte röst rätt och kan inte utses till styrelse ledamot eller heders ledamot. De har rätt att närvara vid mötena. De kan ge styrelsen råd på begäran.
  3. Styrelsen beslutar om upptagande av givare. Vid nekad antagning av styrelsen skall artikel 11 (4) gälla i tillämpliga delar.
  4. Donshipen börjar med dagen efter det av erkännanden.

  Upptagande av ledamöter

  I artikel 11

  1. Styrelsen beslutar om antagning av ordinarie ledamöter, familje medlemmar och ungdoms medlemmar efter att ha anmält sig skriftligen.
  2. De som har bestraffats av disciplin nämnden för Kynologie i den slutliga domen kan nekas av styrelsen som medlem.
  3. Styrelsen kan besluta om upptagande till högst två (2) månader om medlems anmälan inkommer mindre än två (2) månader före bolags stämmans innehav.
  4. Om bemyndigandet avslås av styrelsen, skall bolags stämman kunna överklaga inom en (1) månad från mottagandet av meddelandet om avslag. Bolags stämman kan också besluta att bemyndiga den på eget initiativ.

  Starta medlemskapet

  I artikel 12

  1. Medlemskap i ordinarie medlemmar, familje medlemmar och ungdoms medlemmar skall påbörjas dagen efter det att de godkänts, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 7 (3) och artikel 8 (4).
  2. Medlemskapet i heders medlemmar inleds dagen efter mottagandet av deras utnämning.

  på medlemskap

  I artikel 13

  Medlemskap slutar:

  1. Genom döden av medlemmen;
  2. genom uppsägning av medlemmen;
  3. genom uppsägning av föreningen;
  4. av bestà ¤ nder.

  Uppsägning från medlems

  I artikel 14

  1. Uppsägning av medlemmen skall ske skriftligen till styrelsen.
  2. Medlemskapet skall upphöra utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 30 (4) från och med den dag som anges för uppsägningen, men tidigast i början av dagen efter det att den skriftliga uppsägningen mottagits.
  3. Om ingen tid nämns på uppsägnings dagen upphör medlemskapet i slutet av det år då uppsägningen äger rum.

  Uppsägning från föreningens

  I artikel 15

  1. Uppsägning av föreningen är möjlig om:
  2. Medlemmen fullgör inte sina förpliktelser gentemot föreningen:
  3. En straff av dis kvalificering av hans person har ålagts medlemmen av disciplin nämnden för Kynologie i händelse av oåterkallelig dom;
  4. Av sammanslutningen kan inte rimligen vidtas för att tillåta medlemskap att fortsätta.
  5. Annulleringen görs av styrelsen.
  6. I det fall som avses i punkt a skall ingen uppsägning ske efter det att medlemmen skriftligen informerats om sin frånvaro och har getts möjlighet att under en (1) månad fullgöra sina förpliktelser.
  7. Medlemmen ska sändas så snart som möjligt skriftligen och med angivande av
   Informeras om skälen till beslutet att upphöra. Det ska meddelas om den möjlighet till överklagande som föreskrivs i femte stycket.
  8. Ett överklagande till bolags stämman skall inledas inom en (1) månad från mottagandet av den underrättelse som avses i föregående punkt mot beslutet om uppsägning. Under överklagande perioden och i avvaktan på överklagandet, skall medlemmen suspenderas i utövandet av alla rättigheter knutna till medlemskapet och i utövandet av alla styrelse ledamöter som omfattas av medlemmen. Den suspenderade medlemmen har dock till gång till den bolags stämma i vilken överklagandet handläggs och har befogenhet att yttra sig. Om ledamoten överklagar är nämnden skyldig att behandla överklagandet senast vid nästa bolags stämma.
  9. Medlemskap skall upphöra, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30 (4), från och med dagen efter utgången av överklagande perioden eller, om överklagandet inges, omedelbart efter beslutet att avslå överklagandet om medlemmen är närvarande Vid det sammanträde i vilket detta beslut fattas och i övrigt med verkan från och med dagen efter det att en skriftlig underrättelse om beslutet att avslå överklagandet har mottagits. Detta skriftliga meddelande skickas av styrelsen inom en (1) vecka efter bolags stämman, i vilket överklagandet avvisades.
  10. Ett tillfälligt upphävande skall upphöra samtidigt med medlemskapet eller, om bolags stämman förklarar det motiverade överklagandet, tillsammans med bolags stämmans beslut.

  Bestörtning

  I artikel 16

  1. Det är endast möjligt att bestà ¤ nda om:
  2. Medlemmen agerar i strid av lagar, reglemente eller beslut av anslutningen som baseras därpå;
  3. Medlemmen oberättigat missgynnades anslutningen.
  4. Besten är gjord av styrelsen.
  5. Artikel 15, fjärde till sjunde stycket, skall gälla i tillämpliga delar.

  Organ

  I artikel 17

  Föreningen vet:

  1. en styrelse,
  2. en bolags stämma.
  3. En finansiell kommitté.

  Sammansättning styrelse

  I artikel 18

  1. Styrelsen består av minst tre (3) och högst (5) personer. Ledamöterna i styrelsen utses av ordinarie ledamöter, familje medlemmar och heders ledamöter. Styrelsen består alltid av ett udda antal medlemmar.
  2. Den person som har ålagts av disciplin nämnden för Kynologie straffet för dis kvalificering av hans/hennes person är inte medlem i styrelsen för varaktigheten av denna dis kvalificering. Bolags stämman får föreskriva att ledamöter som har dömts av en medlem av kollegiet som har utsatts för en annan påföljd än dis kvalificering av sin person inte ska utses till styrelsen. I detta fall är det nödvändigt att precisera i vilka fall de påföljder som ålagts och i enlighet med tillämpliga preskriptions tider inte skall utses till styrelse ledamot.
  3. Ordföranden skall utses av bolags stämman.

  Nomineringar

  I artikel 19

  1. Utnämningen av styrelse ledamöter skall ske från en eller flera icke-bindande nomineringar, med förbehåll för bestämmelserna i sjätte stycket i denna artikel.
  2. Varje nominering avser en särskild vakans och nämner namnet på den person, vars avgång orsakas av vakansen. Varje nominering skall också innehålla uppgift om minst en kandidat.
  3. För att göra en nominering har både styrelsen och tio (10) ledamöter rätt att rösta.
  4. En nominering av styrelsen skall meddelas stämman under kallelsen. En nominering av tio (10) eller fler röstberättigade ledamöter ska lämnas till styrelsen skriftligen minst tre (3) veckor före stämman. Denna nominering skall av styrelsen meddelas ledamöterna skriftligen minst två (2) veckor före stämman.
  5. Om det finns mer än en nominering för en viss ledig tjänst kommer utnämningen att göras från dessa nomineringar.
  6. Om det inte finns någon nominering för en viss vakans, är bolags stämman för uppfyllandet av denna vakans fritt i sitt val.

  Medlemskap i slutet av styrelse

  I artikel 20

  1. Styrelse medlemskapet upphör:
  2. Genom att avsluta medlemskapet i föreningen;
  3. genom periodisk regression.
  4. Tack som styrelse ledamot;
  5. Genom uppsägning i enlighet med artikel 22 första stycket,
  6. Genom att ålägga en påföljd av disciplin nämnden för Kynologien;
  7. Efter en oavbruten period på åtta (8) år har en styrelse ledamot

  Styrelse ledamot, den första månaden efter den månad då styrelse ledamoten var åtta (8) år styrelse ledamot.

  1. Styrelse medlemskapet skall upphöra i det fall som avses i punkt 1 b vid utgången av den bolags stämma som avses i artikel 21 (1). I det fall som avses i punkt 1 c skall styrelse ledamoten upphöra vid den tidpunkt som anges av den tackande styrelse ledamoten. I alla andra fall slutar det med omedelbar verkan.
  2. Om en styrelse ledamot inställer sig, skall styrelse ledamoten upphöra under den period då den upphävts.

  Periodisk regression

  I artikel 21

  1. Års stämman skall utföra en eller två styrelse ledamöter i enlighet med en tidsplan som skall fattas av styrelsen och vid behov ändra tidtabellen.
  2. Denna tidsplan skall utformas på ett sådant sätt att

  A.  Varje styrelse ledamot skall avgå senast fyra (4) år efter utnämningen, varvid perioden under ett år är mellan två (2) påföljande års stämmor.

  B.  Presidenten, sekreteraren och kassör om möjligt under olika år, men aldrig avgå samtidigt;

  C.  De som har utsetts i en interimistisk vakans, om möjligt ta plats för sin föregångare på deltagar listan.

  1. Enligt tid rapports avgående styrelse ledamöter kan omutses omedelbart, under förutsättning att den styrelse ledamot som har varit ledamot i styrelsen för åtta (8) på varandra följande år är första omutnämning efter utgången av En period på två (2) år efter avgång.

  Avstängning och uppsägning

  I artikel 22

  1. Varje styrelse ledamot kan sägas upp eller avbrytas när som helst av bolags stämman.
  2. Ett upphävande som inte följs inom tre (3) månader genom ett beslut om att avgå skall upphöra vid utgången av denna period.
  3. Vid beslut om upphävande eller avgående styrelse ledamot skall bolags stämman besluta med en majoritet av två/tredjedelar (2/3e) av de avgivna rösterna.

  Uppfyllande av tillfälliga lediga tjänster

  I artikel 23

  1. Om en eller flera vakanser har uppkommit i styrelsen ska styrelsen förbli kompetent.
  2. Styrelsen är skyldig att dag ordningen för nästkommande bolags stämmans uppfyllande av de öppna arbets plats (er). Men så snart antalet styrelse ledamöter är mindre än antalet lediga platser är styrelsen förpliktad att så snart som möjligt sammankalla en bolags stämma för att tillhandahålla dessa vakanser.

  Styrelseuppdrag

  I artikel 24

  1. Funktionerna av presidenten, sekreteraren och kassör är oförenliga;
  2. Styrelsen föreskriver ersättning av ordföranden, sekreteraren och kassören i händelse av utestängning eller frånvaro och även distribuerar arbetet med sina medlemmar. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel skall inte tillämpas på substitution i händelse av utestängning eller frånvaro.

  Bestuurstaak och kompetenser; Ansvaret för

  Direktörer

  Enligt artikel 25

  1. Med förbehåll för begränsningarna i stadgarna ansvarar styrelsen för föreningens förvaltning. Den är inriktad på de allmänna rikt linjerna för den politik som skall följas, i enlighet med vad som anges av bolags stämman i budgeten eller på annat sätt.
  2. Styrelsen skall, med förbehåll för för hands godkännande från bolags stämman, ha befogenhet att besluta att ingå avtal om förvärv, avyttring och bevarande av register varor.
  3. Styrelsen har inte befogenhet att ingå förpliktelser om det berörda förenings årets totala finansiella resultat därför skulle vara mer än tio (10) procent mindre gynnsamt än vad som anges i budgeten.
  4. Varje medlem i styrelsen hålls framför föreningen till en korrekt uppfyllelse av den uppgift som anförtrotts honom. Om det rör sig om en fråga, som hör till befattningen som två (2) eller flera direktörer, skall var och en av dem ansvara för helheten med avseende på en brist, såvida den inte inte kan tillskrivas honom och han inte har varit försumlig i att ta Åtgärder för att avvärja följderna därav.

  Besluts fattande styrelse

  Enligt artikel 26

  1. Alla beslut skall fattas av styrelsen med absolut majoritet av de avgivna rösterna. När det gäller röst strejk skall ordförandens röst vara avgörande om inte styrelsen beslutar att hålla ärendet till nästa sammanträde.
  2. För att kunna besluta, åtminstone hälften (1/2e) av antalet styrelse ledamöter, bör alla lediga platser inte inkluderas, såvida det inte rör sig om frågor som enligt ordförandens mening inte tolererar någon senareläggning.
  3. Ordförandens bedömning av resultatet av en omröstning och innehållet i ett beslut som fattats är avgörande i den mån det är ett icke-skriftligt förslag.

  Mandatering och delegering av administrativa uppgifter och befogenheter

  I artikel 27

  1. Styrelsen får mandat att utföra eller utöva vissa uppgifter och befogenheter till en eller flera av dess ledamöter. Styrelsen kan ge rikt linjer och instruktioner för denna implementering och övning.
  2. Styrelsen kan delegera utförandet eller utövandet av vissa uppgifter och befogenheter till en kommitté som inrättats av styrelsen, som har minst en (1) styrelse ledamot. Styrelsen kan ge rikt linjer för denna implementering och övning.
  3. Direktiven och instruktionerna får inte strida mot lagen, med dessa stadgar eller med en förordning som avses i artikel 43.
  4. Vid mandatering och delegering till en eller flera styrelse ledamöter rapporteras alltid nästa styrelsemöte rapport om vad som har gjorts.
  5. Kommissionerna ska rapportera minst en (1) gång per år till styrelsen, eller så ofta Styrelsen bedömer det nödvändigt.

  Representation

  I artikel 28

  1. Befogenheten att företräda föreningen beror på:

  A.   Styrelsen;

  1. Ordföranden och sekreteraren, som agerar gemensamt;
  2. Ordföranden och kassör, som agerar gemensamt;
  3. Sekreteraren och kassör, som agerar gemensamt;
  4. En specifik person, skriftligen, av administrationen.

  Kontanter

  I artikel 29

  Föreningens inkomster består av:

  1. avgifter och inträdes avgifter.
  2. Donationer
  3. Anmälnings-, inträdes-och kurs avgifter för föreningens verksamhet;
  4. Donationer, legatier och testamentariska dispositioner;
  5. Övriga intäkter.

  Bidrag

  I artikel 30

  1. Medlemmarna, med undantag för de heders medlemmar, är skyldiga föreningen en års avgift, vars belopp fastställs av bolags stämman.
  2. Antalet familje medlemmar och ungdoms medlemmar bestäms av en del av de ordinarie medlemmarnas medlems avgifter. Det här avsnittet kan vara olika för var och en av de listade kategorierna.
  3. När de fasta beloppen är i kraft till dess att de ändras av bolags stämman och träder i kraft i början av det nya förenings året.
  4. Men när medlemskapet i en medlem slutar under året för föreningen, bidraget fortfarande förfaller under hela året.
  5. I särskilda fall kan styrelsen bevilja fullständig eller partiell befrielse från betalning av avgifter, oavsett om det gäller en viss period eller inte.

  Budget

  Enligt artikel 31

  1. Styrelsen skall varje år till bolags stämman överlämna en budget för inkomster och utgifter för fast ställande vid en sådan tidpunkt att denna budget kan behandlas innan det berörda förenings året inleds eller senast på året Års stämma som skall hållas.
  2. Budget förslaget skall överlämnas till de röstberättigade ledamöterna och till ungdoms medlemmarna minst tre (3) veckor före bolags stämman.
  3. Om budgeten inte är fastställd innan det relevanta förenings året inleds, ska styrelsen ha befogenhet att ingå förpliktelser upp till högst en/ Tolfte (1/12) del av den relevanta rubriken i budget förslaget.

  Årsrapport

  I artikel 32

  1. Varje år publicerar styrelsen en skriftlig års rapport om verksamheten i föreningen och om den politik som bedrivits under det senaste året. Denna rapport skall utfärdas vid en tidpunkt då den kan behandlas vid nästa års stämma efter utgången av det året.
  2. Års berättelsen diskuteras av styrelsen och undertecknas av sekreteraren och föreningens ordförande. Om en eller flera av dem inte är undertecknade ska skälen rapporteras.
  3. Artikel 31 andra stycket ska gälla i tillämpliga delar.

  Redovisning

  I artikel 33

  1. Styrelsen håller reda på föreningens till gångs status på ett sådant sätt att dess rättigheter och skyldigheter alltid är kända.
  2. Styrelsen ska hålla de handlingar som avses i punkt 1 under den lagstadgade perioden.

  Konto och ansvars skyldighet

  I artikel 34

  1. Styrelsen upprättar en årlig balans räkning och en redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under årets sista år och överlämnar den till bolags stämman med en för klar ande promemoria för godkännande vid en sådan tidpunkt att de kan behandlas På års stämman efter utgången av det förenings året.
  2. Artikel 31 andra stycket och artikel 32 andra stycket ska gälla i tillämpliga delar.
  3. Bolags stämmans godkännande av balans räkningen och inkomst-och utgifts redovisningen kommer direktionen att fullgöra allt som är uppenbart.
  4. Artikel 33 andra stycket ska tillämpas.

  Finansiella kommittén

  I artikel 35

  1. Bolags stämman skall varje år utse en finans kommitté med minst två (2) ledamöter från de röstberättigade ledamöterna. Samtidigt utses, om möjligt, minst två (2) suppleanter, som skall ersätta medlemmarna i frånvaron. Om båda medlemmarna ska bytas ut i avsaknad, utsåg bolags stämman en ny finans kommitté. Ledamöterna och suppleanterna får inte ingå i styrelsen. Avgående medlemmar kan omutses omedelbart, om de inte redan har fyra (4) års sittande.
  2. Finans utskottet granskar balans räkningen och inkomst-och utgifts läget och överlämnar en skriftlig eller muntlig rapport till bolags stämman om resultaten.
  3. Styrelsen skall göra det möjligt för finans kommittén att genomföra sin utredning i god tid före års stämman och är skyldig att förse kommissionen med alla uppgifter som den har begärt, om nödvändigt, växthuset och Att visa värden och ge till gång till föreningens böcker och dokument.
  4. Om granskningen kräver särskild redovisnings kunskap får kommissionen på sammanslutningens bekostnad bistå en sakkunnig.
  5. Ledamöterna i finans utskottet kan när som helst sägas upp av bolags stämman, men endast samtidigt som andra ledamöter utses.

  Bolags stämman

  I artikel 36

  1. Till General församlingen kommet in i fjädrarna alla överhet, som inte instrueras av lagen eller lagarna till andra organ.
  2. En års stämma skall hållas så snart som möjligt, dock senast fem (5) månader efter utgången av föregående år. Åtminstone på denna års stämma kommer vi att diskutera:
  3. Den års rapport som avses i artikel 32.
  4. Balans räkningen och inkomst-och utgifts redovisningen som avses i artikel 34.
  5. Den rapport från finans kommittén som avses i artikel 35.
  6. Utnämning av en finans kommitté för granskning av balans räkningen och inkomst-och utgifts läget för det innevarande förenings året.
  7. Den budget som avses i artikel 31, om den inte redan har inrättats.
  8. Bestämmelsen i Bestuursvacatures.
  9. Bolags stämman kan sträcka sig från fem (5) till sex (6) månader under den period som avses i andra stycket. I slutet av perioden kan varje styrelse ledamot hävda att den uppfyller denna förpliktelse.
  10. Övriga bolags stämmor hålls lika ofta som styrelsen som är önskvärd eller minst en tiondel (1/10th) av de röstberättigade ledamöterna skriftligen. Men om den ena/tionde delen överstiger femton (15) medlemmar, är en begäran om femton (15) medlemmar tillräckligt. I begäran anges tydligt vilka ämnen som ska tas upp på dag ordningen.
  11. Skriftliga förslag till bolags stämman om minst lika många röstberättigade ledamöter som avses i föregående punkt skall föras upp på föredragnings listan till nästa bolags stämma om de är minst sex (6) veckor före den allmänna Styrelsens sammanträde. De ska sändas till medlemmarna genom ett för hands utlåtande av styrelsen minst tre (3) veckor före bolags stämman.

  Sammankallande

  I artikel 37

  1. Bolags stämman sammankallas av styrelsen.
  2. Medlemmarna skall sammankallas minst fyra (4) veckor i förväg, utom i det fall som avses i fjärde stycket, genom att sända en dag ordning.
  3. Dag ordningen ska innehålla uppgifter om plats, datum och tidpunkt för mötet samt de punkter på dag ordningen som ska diskuteras.
  4. Om, enligt artikel 36, punkt 4, en bolags stämma skall hållas på begäran av ett antal ledamöter, är styrelsen skyldig att sammankalla detta möte för en period som inte överstiger fyra (4) veckor efter inlämnandet av begäran. Om denna begäran inte verkställs av styrelsen inom två (2) veckor efter mottagandet av begäran, kan sökandena själva sammankalla antingen i enlighet med andra stycket i denna artikel eller genom en Annonsering i en holländsk Kynologisch tid skrift, som alla officiella meddelanden av styrelsen publiceras i.

  Tillträde och röst rätt

  I artikel 38

  1. Alla medlemmar, med undantag för suspenderade medlemmar, har till gång till bolags stämmor och röst rätt, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 15, fjärde och sjätte styckena. Givarna har till gång till bolags stämman men saknar röst rätt. Ungdoms medlemmarna har heller ingen röst rätt.
  2. Stämman skall beslutas om upptagande av andra personer än de som avses i första stycket.
  3. En röst medlem i läder får tala vid mötet, lägga fram förslag och lägga fram ändrings förslag, med förbehåll för de begränsningar som följer av arbets ordningen vid utövandet av dessa rättigheter.

  Ordförandeskapet och ta protokoll lektioner

  I artikel 39

  1. Bolags stämmor skall ledas av ordföranden eller dennes ställföreträdare. Om talmannen inte är närvarande och inte har tillhandahållit administrationen med sin ersättare, kommer parlamentet att ge ordförandeskapet.
  2. Av den handlas på en bolags stämma, sekreteraren eller hans ställföreträdare skall protokollföra en sammanfattning av protokollet. Om sekreteraren inte är närvarande och inte har lämnat styrelsen med ersättare, skall ordföranden utse ett protokoll.
  3. Vid tillämpningen av artikel 37 fjärde stycket sista meningen kan mötet anförtro andra än styrelse ledamöter med ledning av stämman och utarbetandet av protokollet.
  4. Röstetalet och ungdoms medlemmarna skall under rättas om utkastet till protokoll inom tre (3) månader. De skall antas vid nästa bolags stämma, eventuellt ändrad, och undertecknas av ordföranden och sekreteraren. Eventuella ändringar som görs av bolags stämman skall också ingå i sammanträdes protokollet, som har beslutat att ändra det.

  Beslutsfattande

  I artikel 40

  1. I den mån lagen eller bolags ordningen inte fastställer något annat, skall alla beslut från bolags stämman fattas med absolut majoritet av de avgivna rösterna.
  2. Blanka och ogiltiga röster anses inte ha släppts. En blankt omröstning är en omröstning där inget val har gjorts (på den relevanta omröstningen).
  3. Alla omröstningar om utnämning eller utnämning av personer skall ske skriftligen, om inte någon röstande medlem kräver en skriftlig röst. I det senare fallet kan den muntliga omröstningen fattas. Alla andra omröstningar ska tas muntligen, såvida inte talmannen finner en skriftlig röst eller minst fem (5) röstberättigade ledamöter som vill göra det före omröstningen. En skriftlig omröstning skall göras med osignerade noter.
  4. Om ingen vill rösta fattas beslutet vid acklamation.
  5. Om muntlig röstning ska äga rum, kan presidenten besluta att rösta i händerna, såvida inte en (1) av röstetalet kräver en röst uppmaning.
   Talmannen kan också besluta att rösta på ett namn upprop, om han inte kan avgöra resultatet av omröstningen i händerna.
  6. Om en skriftlig omröstning om olika instruktioner, utnämningar eller ärenden ska äga rum, kan dessa omröstningar kombineras, förutsatt att röst sedlarna är ordnade på ett sådant sätt att förväxling inte är rimligt möjlig. Separata omröstningar måste dock hållas om minst fem (5) ledamöter har röst rätt.
  7. Om omröstningarna lades fram på ett förslag i frågor förkastades förslaget.

  Röster om människor

  I artikel 41

  1. Om ingen har fått absolut majoritet i händelse av en utnämning eller utnämning av en person, kommer en andra (2: a) omröstning att hållas, om inte två personer har röstat.
  2. Än en gång har ingen fått den absoluta majoriteten, sedan kommer omröstningar att äga rum, tills endera en person har fått absolut majoritet, antingen röstade mellan två personer och satte rösterna.
  3. Den omröstning som avses i andra stycket skall bli föremål för omröstning om personer som kunde rösta i den föregående omröstningen, med undantag för den person till vilken de minst avgivna rösterna gavs i den föregående omröstningen. I denna omröstning har minst röster kastats på mer än en (1) person, då en dragning görs på vilken av dessa personer inga röster kan kastas i nästa omröstning.
  4. Om röstningen mellan två (2) personer avbryts, beslutar partiet vem som utses eller utses.

  Fast ställande av besluts fattande

  I artikel 42

  1. Ordförandens yttrande om resultatet av en omröstning är avgörande vid bolags stämman. Detsamma gäller innehållet i ett beslut som fattats, i den mån det röstades om ett icke-skriftligt förslag.
  2. Om dock den dom som avses i punkt 1 omedelbart bestrids, skall en ny omröstning äga rum om majoriteten av mötet eller, om den ursprungliga omröstningen inte Eller skriftligen skall en röstande medlem kräva det. Denna nya omröstning skulle resultera i de rättsliga följderna av den ursprungliga omröstningen.

  Förordningar

  I artikel 43

  1. Bolags stämman kan anta arbets ordning och andra förordningar, vars bestämmelser inte får strida mot och inte får avvika från lagen, även om den inte innehåller någon tvingande rättighet eller stadgar.
  2. Om styrelsens föreskrifter kräver att en intern eller annan arbets ordning skall godkännas av styrelsen, skall den inte träda i kraft innan ett sådant godkännande har erhållits. Detsamma gäller ändringar av denna förordning.
  3. Bolags stämman får när som helst ändra en förordning, förutsatt att kraven för besluts fattande och utarbetandet av reglerna i bolags ordning och interna bestämmelser uppfylls. Bolags stämman kan dock inte fatta beslut som strider mot reglerna.

  Ansvar

  I artikel 44

  Föreningen skall inte vara ansvarig gentemot sina medlemmar för eventuella skador, som uppstår under möten, kurser eller evenemang som anordnas av föreningen, av något slag eller för någon skada till följd av föreningen Eller några andra orsaker som helst.

  Ändringsförslag

  I artikel 45

  1. Dessa stadgar får, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i följande punkter, endast ändras genom ett beslut av bolags stämman som fattats minst två/tre tredjedelar (2/3e) av de avgivna rösterna.
  2. Ett förslag till ändring av bolags ordningen, i vilket den föreslagna ändringen är orda Grant, skall översändas till samtliga medlemmar samtidigt med den dag ordning som avses i artikel 37.
  3. Ändringar av den föreslagna ändringen av bolags ordningen skall lämnas till styrelsen skriftligen senast två (2) veckor före stämman. De ändrings förslag som har lagts fram kommer också att vidarebefordras till alla medlemmar så snart som möjligt efter tids fri sten för inlämning.
  4. En ändring av bolags ordningen skall inte träda i kraft förrän den har godkänts av styrelsen och en notarie handling har gjorts av ändringen.

  Upplösning

  I artikel 46

  1. Sammanslutningen får endast omräknas, ingå i en fusion eller upplösas genom beslut av bolags stämman fattat minst två/tre tredjedelar (2/3e) av de avgivna rösterna, i vilka minst två tredjedelar (2/3e) av de röstberättigade ledamöterna är närvarande. Om det inte finns två tredjedelar av de röstberättigade ledamöterna kommer en andra bolags stämma att hållas inom sex (6) veckor efter förslaget, vilket diskuterades vid det föregående sammanträdet. Det andra mötet ska hållas tidigast två veckor efter det första mötet. I detta fall skall den period som avses i punkt 37 (2) för kortas till två (2) veckor.  Det kan beslutas på detta möte oberoende av antalet närvarande röstberättigade medlemmar, förutsatt att en majoritet på minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna.
  2. Artikel 45 andra och tredje styckena skall gälla i tillämpliga delar.
  3. Samtidigt som ett beslut att upplösa, designerar förenings stämman en annan kynologische anslutning, eller fundamentet, som en möjlighet realitet balanserar till, ska ned gången efter bosättning. I vilket fall som helst bör det positiva saldot användas till förmån för en allmän nyttighets institution (ANBI). Bolags stämman kan också debitera en eller flera andra än styrelsen med förlikningen.

  Oförutsedda fall

  I artikel 47

  I de fall där lagen, stadgarna och förordningarna inte ger, beslutar styrelsen. Styrelsen ansvarar för sitt beslut inför General församlingen.

  Kommunikation

  I artikel 48

  Föreningen använder e-post så mycket som möjligt för kommunikation med sina medlemmar. Om de föregående artiklarna nämner "överföring" ska detta tolkas som "överföring via e-post". En medlem kan dock begära att överföringen görs med konventionell post. För denna överföring per post kan bolags stämman besluta att tillämpa en tilläggs avgift för bidraget.

  Slutakt

  För första gången som styrelse ledamöter utses:

  1.         Den viser sub 2 som ordförande;

  2.         Den utseende sub 3 som sekreterare;

  3.         Den viser sub 4 som kassör;

  4.         I stycket 5 som medlem,

  5.         En del 6 som medlem.

  Varav handling ska kallas tidigare på dagen i spetsen för denna handling.

  Comparantenen är mig, notarie, bekant.

  Affärs innehållet i handlingen ges till dem och förklaras. Den Comparanten har förklarat vid full läsning av handlingen att inte tilldela ett utkast till handling i god tid innan han fått ett koncept gärning och har noterat innehållet i handlingen.

  Denna gärning är begränsad läsa och undertecknas omedelbart därefter, först av Comparanten och sedan av mig, notarie.